โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ตูมใหญ่วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 818
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 96 62 158 19.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 78 78 156 19.07
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 74 69 143 17.48
3 รวม ม.ต้น 15 248 209 457 55.87
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 48 65 113 13.81
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 53 65 118 14.43
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 60 70 130 15.89
6 รวม ม.ปลาย 12 161 200 361 44.13
รวมทั้งหมด 27 409 409 818 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0