โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เมืองแกพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 833
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 76 77 153 18.37
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 70 90 160 19.21
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 54 76 130 15.61
3 รวม ม.ต้น 17 200 243 443 53.18
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 57 97 154 18.49
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 41 90 131 15.73
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 42 63 105 12.61
6 รวม ม.ปลาย 13 140 250 390 46.82
รวมทั้งหมด 30 340 493 833 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0