โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นาดีวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 514
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 50 49 99 19.26
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 63 47 110 21.40
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 47 45 92 17.90
3 รวม ม.ต้น 12 160 141 301 58.56
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 31 37 68 13.23
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 30 60 90 17.51
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 16 39 55 10.70
6 รวม ม.ปลาย 9 77 136 213 41.44
รวมทั้งหมด 21 237 277 514 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0