โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 539
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 54 43 97 18.00
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 47 55 102 18.92
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 38 60 98 18.18
3 รวม ม.ต้น 9 139 158 297 55.10
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 39 60 99 18.37
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 14 43 57 10.58
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 41 45 86 15.96
6 รวม ม.ปลาย 9 94 148 242 44.90
รวมทั้งหมด 18 233 306 539 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0