โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กระเทียมวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 979
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 100 81 181 18.49
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 113 62 175 17.88
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 77 75 152 15.53
3 รวม ม.ต้น 15 290 218 508 51.89
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 88 100 188 19.20
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 43 92 135 13.79
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 52 96 148 15.12
6 รวม ม.ปลาย 14 183 288 471 48.11
รวมทั้งหมด 29 473 506 979 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0