โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ขนาดมอญพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 805
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 77 60 137 17.02
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 73 85 158 19.63
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 65 98 163 20.25
3 รวม ม.ต้น 16 215 243 458 56.89
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 46 79 125 15.53
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 42 71 113 14.04
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 44 65 109 13.54
6 รวม ม.ปลาย 12 132 215 347 43.11
รวมทั้งหมด 28 347 458 805 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0