โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บัวเชดวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,848
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 180 224 404 21.86
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 165 193 358 19.37
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 147 166 313 16.94
3 รวม ม.ต้น 32 492 583 1,075 58.17
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 124 158 282 15.26
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 85 169 254 13.74
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 94 143 237 12.82
6 รวม ม.ปลาย 27 303 470 773 41.83
รวมทั้งหมด 59 795 1,053 1,848 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0