โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีสะเกษวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,686
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 238 325 563 15.27
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 251 342 593 16.09
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 240 282 522 14.16
3 รวม ม.ต้น 41 729 949 1,678 45.52
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 297 351 648 17.58
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 284 388 672 18.23
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 250 438 688 18.67
6 รวม ม.ปลาย 50 831 1,177 2,008 54.48
รวมทั้งหมด 91 1,560 2,126 3,686 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0