โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : น้ำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 504
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 29 42 71 14.09
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 42 60 102 20.24
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 47 40 87 17.26
3 รวม ม.ต้น 10 118 142 260 51.59
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 39 58 97 19.25
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 31 45 76 15.08
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 20 51 71 14.09
6 รวม ม.ปลาย 11 90 154 244 48.41
รวมทั้งหมด 21 208 296 504 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0