โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ห้วยทับทันวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,346
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 109 119 228 16.94
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 116 132 248 18.42
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 122 123 245 18.20
3 รวม ม.ต้น 20 347 374 721 53.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 80 113 193 14.34
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 88 135 223 16.57
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 92 117 209 15.53
6 รวม ม.ปลาย 21 260 365 625 46.43
รวมทั้งหมด 41 607 739 1,346 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0