โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,956
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 162 191 353 18.05
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 133 179 312 15.95
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 166 186 352 18.00
3 รวม ม.ต้น 30 461 556 1,017 51.99
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 95 179 274 14.01
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 88 188 276 14.11
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 84 146 230 11.76
6 รวม ม.ปลาย 31 267 513 780 39.88
7 ปวช.1 2 38 23 61 3.12
8 ปวช.2 3 42 10 52 2.66
9 ปวช.3 3 38 8 46 2.35
9 รวม ปวช. 8 118 41 159 8.13
รวมทั้งหมด 69 846 1,110 1,956 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0