โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีรัตนวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,430
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 127 157 284 19.86
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 118 155 273 19.09
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 109 107 216 15.10
3 รวม ม.ต้น 25 354 419 773 54.06
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 105 141 246 17.20
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 99 124 223 15.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 56 132 188 13.15
6 รวม ม.ปลาย 23 260 397 657 45.94
รวมทั้งหมด 48 614 816 1,430 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0