โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,496
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 119 151 270 18.05
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 118 161 279 18.65
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 133 142 275 18.38
3 รวม ม.ต้น 14 370 454 824 55.08
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 98 147 245 16.38
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 72 138 210 14.04
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 80 137 217 14.51
6 รวม ม.ปลาย 21 250 422 672 44.92
รวมทั้งหมด 35 620 876 1,496 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0