โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สิรินธรวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 816
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 88 78 166 20.34
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 77 88 165 20.22
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 70 92 162 19.85
3 รวม ม.ต้น 15 235 258 493 60.42
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 54 99 153 18.75
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 15 60 75 9.19
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 33 62 95 11.64
6 รวม ม.ปลาย 10 102 221 323 39.58
รวมทั้งหมด 25 337 479 816 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0