โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สำโรงวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 809
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 162 74 88 162 20.02
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 144 80 64 144 17.80
3 มัธยมศึกษาปีที 3 127 61 66 127 15.70
3 รวม ม.ต้น 433 215 218 433 53.52
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 138 48 90 138 17.06
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 110 44 66 110 13.60
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 128 35 93 128 15.82
6 รวม ม.ปลาย 376 127 249 376 46.48
รวมทั้งหมด 809 342 467 809 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0