โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทรายมูลวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 953
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 77 94 171 17.94
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 90 93 183 19.20
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 81 115 196 20.57
3 รวม ม.ต้น 18 248 302 550 57.71
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 68 94 162 17.00
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 54 62 116 12.17
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 43 82 125 13.12
6 รวม ม.ปลาย 15 165 238 403 42.29
รวมทั้งหมด 33 413 540 953 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0