โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ป่าติ้ววิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 612
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 65 79 144 23.53
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 79 77 156 25.49
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 35 57 92 15.03
3 รวม ม.ต้น 11 179 213 392 64.05
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 32 36 68 11.11
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 32 55 87 14.22
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 27 38 65 10.62
6 รวม ม.ปลาย 7 91 129 220 35.95
รวมทั้งหมด 18 270 342 612 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0