โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านเขว้าวิทยายน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 635
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 63 64 127 20.00
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 73 54 127 20.00
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 59 50 109 17.17
3 รวม ม.ต้น 12 195 168 363 57.17
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 35 61 96 15.12
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 35 47 82 12.91
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 49 45 94 14.80
6 รวม ม.ปลาย 12 119 153 272 42.83
รวมทั้งหมด 24 314 321 635 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0