โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 831
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 76 69 145 17.45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 82 87 169 20.34
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 70 78 148 17.81
3 รวม ม.ต้น 15 228 234 462 55.60
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 46 80 126 15.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 36 67 103 12.39
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 58 82 140 16.85
6 รวม ม.ปลาย 12 140 229 369 44.40
รวมทั้งหมด 27 368 463 831 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0