โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ภูเขียว ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,947
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 214 291 505 17.14
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 214 290 504 17.10
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 202 329 531 18.02
3 รวม ม.ต้น 38 630 910 1,540 52.26
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 186 327 513 17.41
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 167 268 435 14.76
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 150 309 459 15.58
6 รวม ม.ปลาย 36 503 904 1,407 47.74
รวมทั้งหมด 74 1,133 1,814 2,947 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0