โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : จัตุรัสวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,265
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 115 116 231 18.26
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 123 115 238 18.81
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 90 123 213 16.84
3 รวม ม.ต้น 19 328 354 682 53.91
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 89 117 206 16.28
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 75 115 190 15.02
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 70 117 187 14.78
6 รวม ม.ปลาย 18 234 349 583 46.09
รวมทั้งหมด 37 562 703 1,265 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0