โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คำแสนวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,128
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 145 206 351 16.49
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 197 243 440 20.68
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 186 219 405 19.03
3 รวม ม.ต้น 37 528 668 1,196 56.20
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 145 193 338 15.88
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 91 193 284 13.35
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 106 204 310 14.57
6 รวม ม.ปลาย 31 342 590 932 43.80
รวมทั้งหมด 68 870 1,258 2,128 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0