โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กุดดินจี่พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 677
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 64 76 140 20.68
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 58 54 112 16.54
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 70 70 140 20.68
3 รวม ม.ต้น 11 192 200 392 57.90
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 30 42 72 10.64
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 37 60 97 14.33
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 49 67 116 17.13
6 รวม ม.ปลาย 12 116 169 285 42.10
รวมทั้งหมด 23 308 369 677 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0