โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีกระนวนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,653
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 190 243 433 16.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 182 283 465 17.53
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 162 273 435 16.40
3 รวม ม.ต้น 35 534 799 1,333 50.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 159 313 472 17.79
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 152 279 431 16.25
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 139 278 417 15.72
6 รวม ม.ปลาย 35 450 870 1,320 49.75
รวมทั้งหมด 70 984 1,669 2,653 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0