โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองเรือวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,568
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 201 280 481 18.73
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 207 306 513 19.98
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 170 255 425 16.55
3 รวม ม.ต้น 38 578 841 1,419 55.26
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 115 278 393 15.30
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 150 242 392 15.26
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 120 244 364 14.17
6 รวม ม.ปลาย 30 385 764 1,149 44.74
รวมทั้งหมด 68 963 1,605 2,568 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0