โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อุดรพัฒนาการ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 591
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 75 110 185 31.30
2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 82 114 196 33.16
3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 97 113 210 35.53
3 รวม ม.ปลาย 25 254 337 591 100.00
รวมทั้งหมด 25 254 337 591 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0