โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุมเส้าพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 580
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 56 46 102 17.59
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 63 58 121 20.86
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 58 65 123 21.21
3 รวม ม.ต้น 10 177 169 346 59.66
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 38 32 70 12.07
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 34 52 86 14.83
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 33 45 78 13.45
6 รวม ม.ปลาย 6 105 129 234 40.34
รวมทั้งหมด 16 282 298 580 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0