โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองแสงวิทยศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 507
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 52 42 94 18.54
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 40 52 92 18.15
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 43 45 88 17.36
3 รวม ม.ต้น 9 135 139 274 54.04
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 34 60 94 18.54
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 37 37 74 14.60
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 30 35 65 12.82
6 รวม ม.ปลาย 7 101 132 233 45.96
รวมทั้งหมด 16 236 271 507 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0