โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทุ่งฝนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 627
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 62 62 124 19.78
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 53 65 118 18.82
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 74 87 161 25.68
3 รวม ม.ต้น 16 189 214 403 64.27
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 36 38 74 11.80
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 34 54 88 14.04
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 22 40 62 9.89
6 รวม ม.ปลาย 10 92 132 224 35.73
รวมทั้งหมด 26 281 346 627 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0