โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : น้ำโสมพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,795
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 175 201 376 20.95
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 142 184 326 18.16
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 124 193 317 17.66
3 รวม ม.ต้น 27 441 578 1,019 56.77
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 92 170 262 14.60
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 84 167 251 13.98
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 80 183 263 14.65
6 รวม ม.ปลาย 24 256 520 776 43.23
รวมทั้งหมด 51 697 1,098 1,795 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0