โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เชียงคาน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,649
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 126 198 324 19.65
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 154 163 317 19.22
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 136 143 279 16.92
3 รวม ม.ต้น 24 416 504 920 55.79
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 92 166 258 15.65
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 93 155 248 15.04
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 81 142 223 13.52
6 รวม ม.ปลาย 18 266 463 729 44.21
รวมทั้งหมด 42 682 967 1,649 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0