โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ภูเรือวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,034
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 119 121 240 23.21
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 91 127 218 21.08
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 88 103 191 18.47
3 รวม ม.ต้น 18 298 351 649 62.77
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 44 89 133 12.86
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 41 86 127 12.28
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 51 74 125 12.09
6 รวม ม.ปลาย 12 136 249 385 37.23
รวมทั้งหมด 30 434 600 1,034 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0