โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าบ่อ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,332
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 199 220 419 17.97
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 254 266 520 22.30
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 212 250 462 19.81
3 รวม ม.ต้น 39 665 736 1,401 60.08
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 103 223 326 13.98
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 88 209 297 12.74
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 118 190 308 13.21
6 รวม ม.ปลาย 38 309 622 931 39.92
รวมทั้งหมด 77 974 1,358 2,332 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0