โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปากคาดพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,820
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 182 194 376 20.66
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 153 210 363 19.95
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 149 207 356 19.56
3 รวม ม.ต้น 30 484 611 1,095 60.16
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 95 184 279 15.33
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 71 165 236 12.97
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 71 139 210 11.54
6 รวม ม.ปลาย 20 237 488 725 39.84
รวมทั้งหมด 50 721 1,099 1,820 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0