โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีวิไลวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,021
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 182 199 381 18.85
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 169 205 374 18.51
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 157 203 360 17.81
3 รวม ม.ต้น 27 508 607 1,115 55.17
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 134 200 334 16.53
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 112 173 285 14.10
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 105 182 287 14.20
6 รวม ม.ปลาย 24 351 555 906 44.83
รวมทั้งหมด 51 859 1,162 2,021 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0