โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บุ่งคล้านคร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 705
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 74 68 142 20.14
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 58 87 145 20.57
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 68 73 141 20.00
3 รวม ม.ต้น 15 200 228 428 60.71
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 42 55 97 13.76
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 42 53 95 13.48
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 37 48 85 12.06
6 รวม ม.ปลาย 12 121 156 277 39.29
รวมทั้งหมด 27 321 384 705 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0