โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สารคามพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,820
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 269 347 616 16.13
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 275 353 628 16.44
3 มัธยมศึกษาปีที 3 17 231 356 587 15.37
3 รวม ม.ต้น 51 775 1,056 1,831 47.93
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 260 415 675 17.67
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 259 409 668 17.49
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 17 237 409 646 16.91
6 รวม ม.ปลาย 51 756 1,233 1,989 52.07
รวมทั้งหมด 102 1,531 2,289 3,820 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0