โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชื่นชมพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 523
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 48 42 90 17.21
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 44 42 86 16.44
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 43 47 90 17.21
3 รวม ม.ต้น 9 135 131 266 50.86
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 30 57 87 16.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 38 46 84 16.06
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 43 43 86 16.44
6 รวม ม.ปลาย 9 111 146 257 49.14
รวมทั้งหมด 18 246 277 523 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0