โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บรบือวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,113
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 193 194 387 18.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 197 216 413 19.55
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 160 224 384 18.17
3 รวม ม.ต้น 32 550 634 1,184 56.03
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 120 183 303 14.34
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 84 179 263 12.45
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 107 138 245 11.59
6 รวม ม.ปลาย 26 311 500 811 38.38
7 ปวช.1 1 11 26 37 1.75
8 ปวช.2 1 10 29 39 1.85
9 ปวช.3 1 8 34 42 1.99
9 รวม ปวช. 3 29 89 118 5.58
รวมทั้งหมด 61 890 1,223 2,113 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0