โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พยัคฆภูมิวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,686
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 227 280 507 18.88
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 232 261 493 18.35
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 154 291 445 16.57
3 รวม ม.ต้น 36 613 832 1,445 53.80
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 148 274 422 15.71
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 149 273 422 15.71
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 166 231 397 14.78
6 รวม ม.ปลาย 36 463 778 1,241 46.20
รวมทั้งหมด 72 1,076 1,610 2,686 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0