โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปทุมรัตต์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,763
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 159 207 366 20.76
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 161 168 329 18.66
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 133 187 320 18.15
3 รวม ม.ต้น 32 453 562 1,015 57.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 102 150 252 14.29
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 76 167 243 13.78
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 82 171 253 14.35
6 รวม ม.ปลาย 24 260 488 748 42.43
รวมทั้งหมด 56 713 1,050 1,763 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0