โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุวรรณภูมิวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,751
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 118 124 242 13.82
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 153 140 293 16.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 146 149 295 16.85
3 รวม ม.ต้น 28 417 413 830 47.40
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 202 166 368 21.02
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 114 186 300 17.13
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 93 160 253 14.45
6 รวม ม.ปลาย 27 409 512 921 52.60
รวมทั้งหมด 55 826 925 1,751 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0