โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อาจสามารถวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 918
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 90 99 189 20.59
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 101 94 195 21.24
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 94 93 187 20.37
3 รวม ม.ต้น 15 285 286 571 62.20
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 49 67 116 12.64
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 42 72 114 12.42
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 45 72 117 12.75
6 รวม ม.ปลาย 11 136 211 347 37.80
รวมทั้งหมด 26 421 497 918 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0