โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โพนทองพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,786
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 215 322 537 19.27
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 235 300 535 19.20
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 228 285 513 18.41
3 รวม ม.ต้น 36 678 907 1,585 56.89
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 143 282 425 15.25
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 135 272 407 14.61
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 129 240 369 13.24
6 รวม ม.ปลาย 30 407 794 1,201 43.11
รวมทั้งหมด 66 1,085 1,701 2,786 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0