โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,537
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 309 332 641 18.12
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 256 331 587 16.60
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 280 328 608 17.19
3 รวม ม.ต้น 45 845 991 1,836 51.91
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 215 400 615 17.39
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 220 354 574 16.23
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 209 303 512 14.48
6 รวม ม.ปลาย 46 644 1,057 1,701 48.09
รวมทั้งหมด 91 1,489 2,048 3,537 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0