โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สามชัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 676
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 62 80 142 21.01
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 56 75 131 19.38
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 57 87 144 21.30
3 รวม ม.ต้น 15 175 242 417 61.69
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 39 51 90 13.31
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 37 56 93 13.76
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 27 49 76 11.24
6 รวม ม.ปลาย 9 103 156 259 38.31
รวมทั้งหมด 24 278 398 676 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0