โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โพธิแสนวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 722
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 63 47 110 15.24
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 56 53 109 15.10
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 89 84 173 23.96
3 รวม ม.ต้น 11 208 184 392 54.29
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 50 62 112 15.51
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 52 72 124 17.17
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 39 55 94 13.02
6 รวม ม.ปลาย 9 141 189 330 45.71
รวมทั้งหมด 20 349 373 722 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0