โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พรรณาวุฒาจารย์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,208
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 121 126 247 20.45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 102 130 232 19.21
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 108 142 250 20.70
3 รวม ม.ต้น 21 331 398 729 60.35
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 68 108 176 14.57
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 60 99 159 13.16
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 67 77 144 11.92
6 รวม ม.ปลาย 12 195 284 479 39.65
รวมทั้งหมด 33 526 682 1,208 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0