โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,926
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 21 219 478 697 36.19
2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 19 203 427 630 32.71
3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 173 426 599 31.10
3 รวม ม.ปลาย 56 595 1,331 1,926 100.00
รวมทั้งหมด 56 595 1,331 1,926 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0