โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แวงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 558
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 72 55 127 22.76
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 60 56 116 20.79
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 57 69 126 22.58
3 รวม ม.ต้น 12 189 180 369 66.13
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 21 37 58 10.39
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 30 31 61 10.93
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 23 47 70 12.54
6 รวม ม.ปลาย 6 74 115 189 33.87
รวมทั้งหมด 18 263 295 558 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0